Norsk Hydro ASA

Norsk Hydro ASA trading with Finq.com - Trade Norsk Hydro (NHY.OL) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.15 NOK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.15 (NOK)1:10Monday 08:10 - Monday 15:15