New Oriental Education & Technology Group Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc. trading with Finq.com - Trade New Oriental (EDU) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.47 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.47 (USD)1:10Friday 13:31 - Friday 20:00