NCC AB

NCC AB trading with Finq.com - Trade NCC (NCC-B.ST) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.20 SEK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.20 (SEK)1:10Friday 08:05 - Friday 16:25