MSCI Taiwan

MSCI Taiwan trading with Finq.com - Trade MSCITaiwan Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ bảo trì 1.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (USD)1:50Monday 06:50 - Monday 14:50