MGIC Investment Corp

MGIC Investment Corp trading with Finq.com - Trade MGIC (MTG) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.02 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.02 (USD)1:10Monday 14:31 - Monday 21:00