Marston's plc

Marston's plc trading with Finq.com - Trade Marston's (MARS-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.50 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.50 (PNC)1:2Thursday 07:05 - Thursday 15:30