Lloyds Banking Group plc

Lloyds Banking Group plc trading with Finq.com - Trade Lloyds Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.15 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.15 (PNC)1:10Tuesday 08:05 - Tuesday 16:30