Litecoin-Weekly

Litecoin-Weekly trading with Finq.com - Trade LitecoinW (LTCUSD) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.50 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.50 (USD)1:2Wednesday 21:00 - Thursday 21:00