Legal & General Group plc

Legal & General Group plc trading with Finq.com - Trade Legal & General (LGEN-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.30 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.30 (PNC)1:10Wednesday 07:02 - Wednesday 15:30