Land Securities Group plc

Land Securities Group plc trading with Finq.com - Trade Land Securities (LAND-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.40 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.40 (PNC)1:10Thursday 08:02 - Thursday 16:30