KLA-Tencor Corporation

KLA-Tencor Corporation trading with Finq.com - Trade KLA-Tencor (KLAC) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00