KAZ Minerals plc

KAZ Minerals plc trading with Finq.com - Trade KAZ (KAZ-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
- (PNC)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30