Johnson Matthey plc

Johnson Matthey plc trading with Finq.com - Trade Johnson Matthey (JMAT-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 11.00 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
11.00 (PNC)1:10Friday 07:02 - Friday 15:30