Jeronimo Martins SGPS S.A.

Jeronimo Martins SGPS S.A. trading with Finq.com - Trade Jeronimo Martins (JMT.LS) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.04 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.04 (EUR)1:10Tuesday 08:05 - Tuesday 16:25