India50 Index

India50 Index trading with Finq.com - Trade India50 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 6.00 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.4000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
6.00 (USD)1:50Monday 01:05 - Monday 10:00