iShares US Utilities

iShares US Utilities trading with Finq.com - Trade IDU (IDU) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.52 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 25.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.52 (USD)1:2Friday 13:31 - Friday 19:59