Intermediate Capital Group plc

Intermediate Capital Group plc trading with Finq.com - Trade Intermediate Capital (ICP-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.50 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05 - Wednesday 15:30