HELLENIC TELECOM

HELLENIC TELECOM trading with Finq.com - Trade HTO Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.05 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 4.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.05 (EUR)1:5Tuesday 07:35 - Tuesday 14:20