Hikma Pharmaceuticals plc

Hikma Pharmaceuticals plc trading with Finq.com - Trade Hikma Pharmaceuticals (HIK-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 15.20 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
15.20 (PNC)1:10Friday 07:05 - Friday 15:30