Hexcel Corporation

Hexcel Corporation trading with Finq.com - Trade Hexcel (HXL) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.15 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00