Halfords Group plc

Halfords Group plc trading with Finq.com - Trade Halfords (HFD-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.40 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 25.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.40 (PNC)1:2Monday 08:05 - Monday 16:30