Google Inc. - Class A Common Stock

Google Inc. - Class A Common Stock trading with Finq.com - Trade GOOGLE Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.56 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.56 (USD)1:10Friday 13:31 - Friday 20:00