Gold

Gold trading with Finq.com - Trade GOLD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.55 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.3300 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.55 (USD)1:150Sunday 23:01 - Monday 21:55