Gold

Gold trading with Finq.com - Trade GOLD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.86 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:152
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.3300 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.86 (USD)1:152Tuesday 22:01 - Wednesday 20:55