Go-Ahead Group plc

Go-Ahead Group plc trading with Finq.com - Trade Go-Ahead (GOG-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 9.00 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 25.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
9.00 (PNC)1:2Monday 07:05 - Monday 15:30