Euro-Bund

Euro-Bund trading with Finq.com - Trade GER10YBond Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.06 EUR
Mua cao cấp -0.0139 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0139 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.06 (EUR)1:100Monday 07:00 - Monday 21:00