Pound sterling - Swiss franc

Pound sterling - Swiss franc trading with Finq.com - Trade GBP/CHF Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 8.00 pips
Mua cao cấp -0.0175 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0229 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
8.00 (pips)1:294Tuesday 21:00 - Wednesday 21:00