Eurocash SA

Eurocash SA trading with Finq.com - Trade Eurocash (EUR:WSE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.30 PLN
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 4.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.30 (PLN)1:5Thursday 07:10 - Thursday 14:44