Eiffage SA

Eiffage SA trading with Finq.com - Trade Eiffage (FGRPA) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.48 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.48 (EUR)1:10Friday 07:05 - Friday 15:30