COCA-COLA HBC N

COCA-COLA HBC N trading with Finq.com - Trade EEE Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.38 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.38 (EUR)1:5Tuesday 08:35 - Tuesday 15:20