VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN

VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN trading with Finq.com - Trade DWT (DWT) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 USD
Mua cao cấp -0.0214 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0214 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (USD)1:5Wednesday 13:31 - Wednesday 19:59