VelocityShares 3X Inverse Silver ETN

VelocityShares 3X Inverse Silver ETN trading with Finq.com - Trade DSLV (DSLV) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.18 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 50.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.18 (USD)1:1Friday 14:31 - Friday 18:10