Drax Group plc

Drax Group plc trading with Finq.com - Trade Drax (DRX-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.40 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30