Drax Group plc

Drax Group plc trading with Finq.com - Trade Drax (DRX-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.75 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.75 (PNC)1:10Monday 08:05 - Monday 16:30