US Dollar Index

US Dollar Index trading with Finq.com - Trade DollarIndex Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.05 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.05 (USD)1:200Friday 00:05 - Friday 20:55