Dollar General Corp

Dollar General Corp trading with Finq.com - Trade Dollar General (DG) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.14 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.14 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00