Wisdom Tree Large Cap Dividend ETF

Wisdom Tree Large Cap Dividend ETF trading with Finq.com - Trade DLN (DLN) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.30 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 3.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:33
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.6000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.30 (USD)1:33Monday 13:31 - Monday 19:59