Dignity plc

Dignity plc trading with Finq.com - Trade Dignity (DTY-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 14.50 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 20.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
14.50 (PNC)1:1Friday 07:05 - Friday 15:30