VelocityShares Daily 3x Inverse Gold

VelocityShares Daily 3x Inverse Gold trading with Finq.com - Trade DGLD (DGLD) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.11 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 50.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.11 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59