Dexus Property Group

Dexus Property Group trading with Finq.com - Trade Dexus Property (DXS.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.04 AUD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.04 (AUD)1:10Wednesday 00:05 - Wednesday 05:55