Costco Wholesale Corp

Costco Wholesale Corp trading with Finq.com - Trade Costco (COST) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.30 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.30 (USD)1:10Tuesday 14:31 - Tuesday 21:00