Cofinimmo S.A.

Cofinimmo S.A. trading with Finq.com - Trade Cofinimmo (COFB.BR) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.60 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.60 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25