Cocoa

Cocoa trading with Finq.com - Trade COCOA Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 10.00 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
10.00 (USD)1:100Thursday 09:46 - Thursday 18:29