Close Bros Group plc

Close Bros Group plc trading with Finq.com - Trade Close Brothers (CBG-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.40 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.40 (PNC)1:10Friday 08:05 - Friday 16:30