ChinaAMC CSI 300 Index

ChinaAMC CSI 300 Index trading with Finq.com - Trade ChinaAMC Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 HKD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 5.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:20
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 2.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (HKD)1:20Friday 05:05 - Friday 07:55