FTSE China A50 Index Futures

FTSE China A50 Index Futures trading with Finq.com - Trade China50 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 20.00 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 5.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:20
Bán cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ bảo trì 2.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
20.00 (USD)1:20Tuesday 09:05 - Tuesday 17:40