CEZ a.s.

CEZ a.s. trading with Finq.com - Trade CEZ Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.50 CZK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.50 (CZK)1:5Thursday 08:20 - Thursday 10:59