Bureau Veritas SA

Bureau Veritas SA trading with Finq.com - Trade Bureau Veritas (BVIPA) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.23 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.23 (EUR)1:10Monday 08:02 - Monday 16:30