Bitcoin-Weekly

Bitcoin-Weekly trading with Finq.com - Trade BitcoinW (BTC) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 90.00 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
90.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 16:55