Bitcoin

Bitcoin trading with Finq.com - Trade Bitcoin Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 10.00 USD
Mua cao cấp -0.0333 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0333 %
Kí quỹ bảo trì 25.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
10.00 (USD)1:2Wednesday 21:00 - Thursday 21:00