Bitcoin

Bitcoin trading with Finq.com - Trade Bitcoin - Close Only Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 120.00 USD
Mua cao cấp -2.0000 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -2.0000 %
Kí quỹ bảo trì 25.0000 %
Chênh lệch theo Pip (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
120.00 (USD)1:2Monday 22:00 - Friday 22:00