Beiersdorf AG

Beiersdorf AG trading with Finq.com - Trade Beiersdorf (BEIDE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.06 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.06 (EUR)1:10Thursday 08:02 - Thursday 16:25