Autogrill SpA

Autogrill SpA trading with Finq.com - Trade Autogrill (AGLI) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.080 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.080 (EUR)1:10Monday 08:05 - Monday 16:20